Pristupna (login) procedura


FUNKCIJA

Instalacija na samostalnom kompjuteru
U ovoj konfiguraciji pristupna procedura nema zna~aj i nije predvi|ena.
Jedini razlog za aktivirawe procedure mo`e biti slu~aj da vi{e korisnika na istom kompjuteru koriste ovaj softver i da vi{e wih `eli svoje personalne liste favorita.

Mre`na, odnosno Intranet konfiguracija
Pristupna procedura ne ograni~ava pravo pristupa bazi propisa.
Svaki korisnik koji ima pristup na server mo`e da pristupi bazi propisa bez pristupne identifikacije, ali mo`e i da formira svoju pristupnu identifikaciju (korisni~ko ime/lozinka).
Infotek preporu~uje formirawe personalne identifikacije. Preko personalne identifikacije, korisnik }e olak{ati sebi pristup do tekstova i podataka koje naj~e{}e i najradije koristi (opcija 'Moj izbor').

Internet servis preko servera u Infoteku
Pristupna procedura proverava pravo pristupa bazi propisa. Samo unapred pretpla}eni korisnici imaju pravo pristupa do svih tekstova i podataka.
Postoji i mogu}nost pristupa bez pristupne identifikacije, ali slu`i samo za demonstracione namene, odnosno korisnici koji su na taj na~in pristupili mogu da pristupe samo ograni~enom delu sadr`aja.


POSTUPAK

Ukoliko unesete praznu identifikaciju (prazna poqa '{ifra' i 'lozinka'):
- u slu~aju pristupa na Infotekov server preko internet veze, poziv }e biti prihva}en, ali }e korisnik dobiti pristup lokalizovan na samo odre|ene informacije,
- na samostalnoj instalaciji nema nikakvih lo{ih posledica ovakvog pristupa,
- na mre`noj instalaciji, zavisno od konfiguracije mre`e, sistem }e u nekim slu~ajevima ipak biti u mogu}nosti da identifikuje terminal sa koga je uspostavqena veza.

Ukoliko unesete nepostoje}u kombinaciju, sistem }e proveriti mogu}nost:
- da ste pogre{no otkucali podatke i da `elite ispravku unosa,
- da `elite da prijavite novu identifikacionu kombinaciju, uz potvrdu te namere.